Clitagora(Κλειταγόρα) di Sparta

Poetessa lirica, menzionata da Aristofane ne “Le Vespe” e nella sua opera teatrale (perduta) “Le Danaidi” (Suda). Quanto alle origini, secondo la Suda è spartana, secondo Aristofane è tessalica (cfr. Κλειταγόρας μέλος), secondo Esichio è di Lesbo (attribuzione data forse per il genere della sua poesia). Ai suoi tempi era molto celebre.

Testimonia:

1) Schol. ad Ar. Vesp. 1238 :

ὁ δ’ αὐτὸν ἠνάγκαζεν Ἁρμοδίου μέλος.

†Ἁρμόδιος† δὲ ἐν τοῖς Κωμῳδουμένοις καὶ τὸν Ἄδμητον ἀνάγει γραφὴν παραθεὶς τοῦ Κρατίνου ἐκ Χειρώνων·

Κλειταγόρας ᾄδειν, ὅταν Ἀδμήτου μέλος αὐλῇ.

Ἀπολλώνιος δὲ ὁ Χαίριδος, ὡς Ἀρτεμίδωρός φησιν, περὶ μὲν τῆς Κλειταγόρας τῆς ποιητρίας, ὅτι ὡς †ἀνδρωνύμενον† ἀναγέγραφε Κλειταγόραν Ἀμμώνιος, ἀπελέγχει αὐτόν, περὶ δὲ τοῦ Ἀδμήτου παρεῖκεν.

Egli gli imponeva a forza il canto di Armodio. Armodio nei Κωμῳδούμενοι (I personaggi storici presi di mira nelle commedie), porta alla ribalta anche Admeto, citando il verso di Cratino dalle Cheirones: “Clitagora canta, quando suona col flauto la canzone di Admeto”.

Apollonio, figlio di Cheride, come dice Artemidoro, riguardo alla poetessa Clitagora, confuta che Ammonio abbia scritto (la canzone di) Clitagora, ma riguardo ad Admeto è d’accordo.

Petrus Pischedda trad.

2) Ar., Vesp. 1245 sqq. :

μετὰ τοῦτον Αἰσχίνης ὁ Σέλλου δέξεται,

ἀνὴρ σοφὸς καὶ μουσικός, κᾆτ’ ᾄσεται·

“χρήματα καὶ βίαν Κλειταγόρᾳ τε κἀ- μοὶ μετὰ Θετταλῶν”.

Dopo di lui toccherà a Eschine, figlio di Sello,

uomo sapiente e musico, e canterà:

“ricchezza e forza a Clitagora e a me,

tra i Tessali”.

Petrus Pischedda trad.

3) Ar., Lysistr. 1237 :

Νυνὶ δ’ ἅπαντ’ ἤρεσκεν· ὥστ’ εἰ μέν γέ τις

ᾄδοι Τελαμῶνος, Κλειταγόρας ᾄδειν δέον,

ἐπῃνέσαμεν ἂν καὶ πρὸς ἐπιωρκήσαμεν

Ora tutto riusciva gradito, a tal punto che

se qualcuno avesse cantato  di Telamone, in mancanza di Clitagora,

avremmo lodato e altresì spergiurato.

Petrus Pischedda trad.

Schol. ad loc. : ὅταν γάρ τις ᾄσῃ ἀπὸ τῶν σκολίων Πινδάρου, λέγομεν ὅτι δεῖ μᾶλλον ᾄδειν ἀπὸ Κλειταγόρας τῆς ποιητρίας· ἡ γὰρ Κλειταγόρα ποιήτρια ἦν Λακωνικὴ, ἧς μέμνηται καὶ ἐν Δαναΐσιν Ἀριστοφάνης.

Qualora infatti qualcuno canti dagli scoli di Pindaro,

diciamo che bisogna piuttosto cantare da Clitagora, la poetessa.

Infatti Clitagora era una poetessa Laconica, di cui si fa memoria anche nelle Danaidi di Aristofane.

Petrus Pischedda trad.

4) Suda,s.v.Κλειταγόρα, ποιήτρια Λακωνική. μέμνηται δὲ Ἀριστοφάνης ἐν Δαναΐσι.

Clitagora, poetessa Laconica, è menzionata da Aristofane nelle Danaidi.

Petrus Pischedda trad.

5) Hesch., s.v.Κλειταγόρα·

ᾠδῆς τι εἶδος. καὶ <ποιήτρια> Λεσβία τὸ γένος

Clitagora: un genere di canzone, ma anche poetessa originaria di Lesbo.

Petrus Pischedda trad.

6) Crat., fr. 236 Kock = Cheir. fr. 10 Meineke :

Κλειταγόρας ᾄδειν, ὅταν Ἀδμήτου μέλος αὐλῇ.

Clitagora canta, quando suona col flauto una melodia di  Admeto.

Petrus Pischedda trad.

Fragmenta

*Fr. 1 : Carmina Convivialia, PMG, Fr. 29b = Scolion 27 H. = Scolion 29 B.

(= Ar. Vesp. 1245-7) :

χρήματα καὶ βίαν Κλειταγόραι τε κἀμοὶ μετὰ Θετταλῶν

“ricchezza e forza a Clitagora e a me,

tra i Tessali”.

Cleobulina Eumetide (Κλεοβουλίνη, Εὔμητις) di Lindo

Poetessa elegiaca, rinomata per la sua morale elevata e per le sue qualità intellettuali.

Testimonia

cf. GEIvol. I, pp. 160-4.

D- Clem. Alex., Strom. IV, 19, 123, 1 :

ἡ δὲ Κλεοβούλου θυγάτηρ τοῦ σοφοῦ καὶ Λινδίων μοναρχοῦντος τῶν ξένων τῶν πατρῴων οὐκ ᾐδεῖτο ἀπονίπτειν τοὺς πόδας·

Ma la figlia di Cleobulo il sapiente, tiranno di Lindo,

non si vergognerebbe di lavare i piedi degli ospiti del padre.

Petrus Pischedda trad.

1)        Suid., s. v.Κλεοβουλίνη, Λινδία, θυγάτηρ Κλεοβούλου τοῦ σοφοῦ. ἔγραψεν ἔπη, καὶ γρίφους, καὶ τὸ ᾀδόμενον εἰς τὸν ἐνιαυτὸν αἴνιγμα, οὗ ἡ ἀρχή· εἷς ὁ πατήρ, παῖδες δὲ δυώδεκα, τῶν δὲ ἑκάστῳ παῖδες τριάκοντα.

Cleobulina di Lindo, figlia di Cleobulo il sapiente,

compose versi epici, enigmi e l’enigma cantato durante l’anno,

di cui l’inizio: «un padre, dodici figli, ciascuno dei quali con trenta figli,,,»

Petrus Pischedda trad.

s.v. Κλεόβουλος, Εὐαγόρου, Λίνδιος, εἷς τῶν ἑπτὰ ὀνομαζομένων σοφῶν, ῥώμῃ καὶ κάλλει διαφέρων τῶν κατ’ αὐτόν, μετέσχε τε τῆς ἐν Αἰγύπτῳ φιλοσοφίας. ἐγένετο δὲ αὐτῷ θυγάτηρ Κλεοβουλίνη, ἑξαμέτρων αἰνιγμάτων ποιήτρια. οὗτος ἔγραψεν ᾄσματα καὶ γρίφους εἰς ἔπη τρισχίλια. τῶν δὲ ᾀδομένων αὐτοῦ εὐδοκίμησε τάδε· ἀμουσία τὸ πλέον μέρος ἐν βροτοῖσιν. ἔλεγέ τε, τὸν φίλον δεῖν εὐεργετεῖν, ὅπως μᾶλλον ᾖ φίλος· τὸν δὲ ἐχθρὸν φίλον ποιεῖν. εὐτυχῶν μὴ ἔσο ὑπερήφανος, ἀπορήσας μὴ ταπεινοῦ. τὰς μεταβολὰς τῆς τύχης γενναίως ἐπίστασο φέρειν. ἐτελεύτησε δὲ γηραιὸς ἔτη βιοὺς οʹ. ἀπεφήνατο· πάντων μέτρον ἄριστον. καὶ Σόλωνι ἐπέστειλεν οὕτω· πολλοὶ μέν τινές εἰσιν ἑταῖροι, καὶ οἶκος πάντη· φαμὶ δ’ ἐγὼ ποτνιωτάταν ἔσεσθαι Σόλωνι τὰν Λίνδον. δαμοκρατεῖν μὲν οὖν, καὶ ἁ νᾶσος πελαγία.

Cleobulo, figlio di Evagora, di Lindo, uno dei sette illustri sapienti, che si distingueva dai suoi contemporanei per forza e bellezza, cultore di filosofia in Egitto, fu padre di Cleobulina, autrice di enigmi in esametri. Compose carmi ed enigmi di circa tremila versi. Fra i suoi canti furono celebri i seguenti: la maggior parte degli uomini vive nell’ignoranza; diceva anche che bisogna beneficare l’amico, perché diventi più amico e il nemico perché diventi amico; quando sei felice, non essere superbo; nel bisogno, non abbatterti; sappi sopportare fortemente i cambiamenti della sorte. Morì a 80 anni. dichiarò: la misura è fra tutte la cosa migliore. E a Solone scrisse così: tu hai molti amici e una casa dovunque; io dico che Lindo sarà assai veneranda per Solone. Anche l’isola sul mare quindi vive nella democrazia.

Petrus Pischedda trad.

2) Arist., Poét. 22, 1458a23-30 :

ἀλλ’ ἄν τις ἅπαντα τοιαῦτα ποιήσῃ, ἢ αἴνιγμα ἔσται ἢ βαρβα-ρισμός· ἂν μὲν οὖν ἐκ μεταφορῶν, αἴνιγμα, ἐὰν δὲ ἐκ γλωττῶν, βαρβαρισμός. αἰνίγματός τε γὰρ ἰδέα αὕτη ἐστί, τὸ λέγοντα ὑπάρχοντα ἀδύνατα συνάψαι· κατὰ μὲν οὖν τὴν τῶν <ἄλλων> ὀνομάτων σύνθεσιν οὐχ οἷόν τε τοῦτο ποιῆσαι, κατὰ δὲ τὴν μεταφορῶν ἐνδέχεται, οἷον

“ἄνδρ’ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ’ ἀνέρι κολλήσαντα”,

καὶ τὰ τοιαῦτα.

Ma se una composizione è fatta di tutte queste parole, o si tratta di un enigma o di un barbarismo. Si tratta di enigma, se composto da metafore; di barbarismo, se da idiomi. Il principio stesso dell’enigma, infatti, consiste nel combinare parole che risultano impossibili. Ciò non è dunque possibile farlo mediante la combinazione di altri nomi, ma è possibile con le metafore, come: “ho visto uno saldare col fuoco bronzo su un altro”; e cose simili.

Petrus Pischedda trad.

3) Arist., Rhet.3, 2, 12=1405 a35-b 5 : ἔτι δὲ οὐ πόρρωθεν δεῖ ἀλλ’ ἐκ τῶν συγγενῶν καὶ τῶν ὁμοειδῶν μεταφέρειν <ἐπὶ> τὰ ἀνώνυμα ὠνομασμένως ὃ λεχθὲν δῆλόν ἐστιν ὅτι συγγενές (οἷον ἐν τῷ αἰνίγματι τῷ εὐδοκιμοῦντι ἄνδρ’ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ’ ἀνέρι κολλήσαντα· ἀνώνυμον γὰρ τὸ πάθος, ἔστι δ’ ἄμφω πρόσθεσίς τις· κόλλησιν τοίνυν εἶπε τὴν τῆς σικύας προσβολήν), καὶ ὅλως ἐκ τῶν εὖ ᾐνιγμένων ἔστι μεταφορὰς λαβεῖν ἐπιεικεῖς· μεταφοραὶ γὰρ αἰνίττονται, ὥστε δῆλον ὅτι εὖ μετενήνεκται.

Inoltre, non bisogna usare metaforicamente le cose senza nome (partendo) da lontano ma dalla stessa famiglia e dalle cose simili. È chiaro che ciò che è detto metaforicamente è della stessa origine (come nel noto enigma:
“vidi un uomo saldare col fuoco bronzo su un (altro) uomo”; il pathos infatti è senza nome, ma in entrambi c’è un’applicazione; poiché ha dunque chiamato saldatura l’applicazione della ventosa), e, in generale, è possibile prendere metafore moderate da cose convenientemente accennate; le metafore infatti parlano enigmaticamente, cosicché è chiaro che (la metafora) è stata scelta bene.

Petrus Pischedda trad.

4) Plut., de Pyth. Orac. 14, p. 401a :

τὴν δὲ Ῥοδίαν Εὔμητιν ἄχρι νῦν Κλεοβουλίνην πατρόθεν οἱ πλεῖστοι καλοῦσιν

Eumetide di Rodi finora la chiamano, dal nome del padre, Cleobulina.

Petrus Pischedda trad.

5) Plut., SeptSap. Conv. :

(148a) Ὁ δ’ Ἀνάχαρσις ἐν τῇ στοᾷ καθῆστο, καὶ παιδίσκη προειστήκει τὴν κόμην ταῖς χερσὶ διακρίνουσα. ταύτην ὁ Θαλῆς ἐλευθεριώτατά πως αὐτῷ προσδραμοῦσαν ἐφίλησε καὶ γελάσας “οὕτως,” ἔφη, “ποίει καλὸν τὸν ξένον, ὅπως ἡμερώτατος ὢν μὴ φοβερὸς ᾖ τὴν ὄψιν ἡμῖν μηδ’ ἄγριος.”

Ἐμοῦ δ’ ἐρομένου περὶ τῆς παιδὸς ἥτις εἴη, “τὴν σοφήν,” ἔφη, “καὶ περιβόητον ἀγνοεῖς Εὔμητιν; οὕτω γὰρ ταύτην ὁ πατὴρ αὐτός, οἱ δὲ πολλοὶ πατρόθεν ὀνομάζουσι Κλεοβουλίνην.”

Anacarsi sedeva nella stoà e davanti a lui stava una giovinetta che separava i capelli con le mani. Allorquando  Talete abbracciò lei che molto liberamente gli andò incontro, ridendo disse: “Così rendi illustre l’ospite, affinché non sia pauroso d’aspetto né selvaggio. Avendo io chiesto chi fosse quella fanciulla, “non conosci” – disse – “la sapiente e famosa Eumetide? Così infatti (la chiama) suo padre, ma la maggior parte la chiama Cleobulina dal nome paterno.

Petrus Pischedda trad.

(150a) Ὁ δ’ Αἴσωπος, “εἴ γ’,” εἶπεν, “εἰδείης, ὦ ξένε, τοὺς νῦν αὐλοποιοὺς ὡς προέμενοι τὰ νεβρεῖα, χρώμενοι τοῖς ὀνείοις, βέλτιον ἠχεῖν λέγουσιν. διὸ καὶ Κλεοβουλίνη πρὸς τὸν Φρύγιον αὐλὸν ᾐνίξατο.

κνήμῃ νεκρὸς ὄνος …

Allora Esopo disse: “Se tu sapessi, o ospite, che i fabbricanti di flauti di oggi che hanno abbandonato le ossa di cerbiatto per servirsi di quelle di asino, dicono che hanno un suono migliore, è perché anche Cleobulina fece allusione al flauto frigio.

“alla tibia un asino morto…”

Petrus Pischedda trad.

(154a-c) “Τί δὲ ταῦθ’,” ὁ Κλεόδωρος εἶπε, “διαφέρει τῶν Εὐμήτιδος αἰνιγμάτων; ἃ ταύτην μὲν ἴσως οὐκ ἀπρεπές ἐστι παίζουσαν καὶ διαπλέκουσαν ὥσπερ ἕτεραι ζωνία καὶ κεκρυφάλους προβάλλειν ταῖς γυναιξίν, ἄνδρας δὲ νοῦν ἔχοντας ἔν τινι σπουδῇ τίθεσθαι γελοῖον.”

Ἡ μὲν οὖν Εὔμητις ἡδέως ἂν εἰποῦσά τι πρὸς αὐτόν, ὡς ἐφαίνετο, κατέσχεν ἑαυτὴν ὑπ’ αἰδοῦς, καὶ ἀνεπλήσθη τὸ πρόσωπον ἐρυθήματος· ὁ δ’ Αἴσωπος οἷον ἀμυνόμενος ὑπὲρ αὐτῆς “οὐ γελοιό-τερον οὖν,” εἶπε, “τὸ μὴ δύνασθαι ταῦτα διαλύειν, οἷόν ἐστιν ὃ μικρὸν ἔμπροσθεν ἡμῖν τοῦ δείπνου προέβαλεν,

ἄνδρ’ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ’ ἀνέρι κολλήσαντα;

τί τοῦτ’ ἐστὶν ἔχοις ἂν εἰπεῖν;”

“Ἀλλ’ οὐδὲ μαθεῖν δέομαι,” ἔφη ὁ Κλεόδωρος.

“Καὶ μὴν οὐδείς,” ἔφη, “σοῦ τοῦτο μᾶλλον οἶδεν οὐδὲ ποιεῖ βέλτιον· εἰ δ’ ἀρνῇ, μάρτυρας ἔχω σικύας.”

“Ma in che cosa” – disse Cleodoro – “queste questioni differiscono dagli enigmi di Eumetide?” Non è, forse, sconveniente che questa giochi e intrecci  come altre (donne) cinture e reticelle da procurare alle donne, ma sarebbe ridicolo fare oggetto dei propri sforzi uomini assennati.” Eumetide, certamente, pur potendo dire qualcosa a lui con piacere, come sembrava, si trattenne per rispetto e il suo volto si coprì di rossore. Allora Esopo, come per proteggere lei: “non sarebbe dunque piuttosto ridicolo” – disse – “il non poter  risolvere queste questioni, come è quella che ci propose poco prima del convito,

Vidi un uomo saldare del bronzo sopra un altro uomo?

Che cosa per ciò avresti da dire?”

“Ma non ho bisogno di imparare,” disse Cleodoro.

“E nessuno” – rispose Esopo – “sa e fa ciò meglio di te; ma se tu lo neghi, io ho testimoni le ventose.”

Petrus Pischedda trad.

6) Ath., X, 448c = 69 Kaibel:
ἀλλ’ ἡμεῖς ζητήσωμεν πρότερον μὲν τίς ὁ ὅρος τοῦ γρίφου, τίνα δὲ Κλεοβουλίνη ἡ Λινδία προὔβαλλεν ἐν τοῖς αἰνίγμασιν.

Ma noi cercheremo dapprima quale sia la definizione dell’enigma, poi che cosa proponeva Cleobulina di Lindo negli enigmi.

Petrus Pischedda trad.

7) Ath., X, 452b = 76 Kaibel :

πολλοὶ δὲ <τῶν> γρίφων καὶ τοιοῦτοί τινές εἰσιν οἷον·

ἄνδρ’ εἶδον …

τοῦτο δὲ σημαίνει σικύας προσβολήν.

Molti enigmi sono di questo genere: “vidi un uomo…”

Ciò segnala l’applicazione di una ventosa.

Petrus Pischedda trad.

8) Anon. in VS 2, 339, 27 = VS52, 410 = Δισσοὶ λόγοι fr. 3 :

(10) ἐπὶ δὲ τὰς τέχνας τρέψομαι καὶ τὰ τῶν ποιητῶν. ἐν γὰρ τραγωιδοποιίαι καὶ ζωγραφίαι ὅστις <κα> πλεῖστα ἐξαπατῆι ὅμοια τοῖς ἀληθινοῖς ποιέων, οὗτος ἄριστος. (11) θέλω δὲ καὶ ποιημάτων παλαιοτέρων μαρτύριον ἐπαγαγέσθαι. Κλεοβουλίνης ·

ἄνδρ’ εἶδον …

Mi rivolgerò verso le arti e la poesia. Nella tragedia infatti e nella pittura qualcuno inganna sommamente facendo cose simili alla realtà; questo sarebbe il migliore. Voglio anche addurre la testimonianza di poemi più antichi, come quello di Cleobulina: “vidi un uomo…”

Petrus Pischedda trad.

9) Diog. Laert., 1, 89 :

Κλεόβουλος Εὐαγόρου Λίνδιος, ὡς δὲ Δοῦρις, Κάρ· ἔνιοι δὲ εἰς Ἡρακλέα ἀναφέρειν τὸ γένος αὐτόν· ῥώμῃ δὲ καὶ κάλλει διαφέρειν, μετασχεῖν τε τῆς ἐν Αἰγύπτῳ φιλοσοφίας. γενέσθαι τε αὐτῷ θυγατέρα Κλεοβουλίνην, αἰνιγμάτων ἑξαμέτρων ποιήτριαν, ἧς μέμνηται καὶ Κρατῖνος ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δράματι, πληθυντικῶς ἐπιγράψας.

Cleobulo, figlio di Evagora, di Lindo, o di Caria, come dice Duride. Alcuni fanno risalire la sua origine a Eracle. Si distingueva per forza e bellezza. Coltivò la filosofia in Egitto.  Fu padre di Cleobulina, autrice di enigmi in esametri, di cui Cratino fa menzione nell’omonimo dramma, scritto al plurale.

Petrus Pischedda trad.

CLEOBULINA Scriptor Aenigmatum(6 B.C. : Lindia), Fragmenta, ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci, vol. 2. Oxford: Clarendon Press, 1972: frr. 1-3.

Fr. 1 (= 1 B. = 2 H. = 1 D. = 1 E. = 1 W.) :

ἄνδρ’ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ’ ἀνέρι κολλήσαντα

οὕτω συγκόλλως ὥστε σύναιμα ποιεῖν.

Vidi un uomo incollare col fuoco del bronzo su un altro uomo,

così strettamente da avere il medesimo sangue.

Petrus Pischedda trad.

Fr. 2 (= 2 B. = 1 H. = 2 D. = 2 E. = 3 W. = APAppendixEpigr. exh. & suppl. 8) :

ἄνδρ’ εἶδον κλέπτοντα καὶ ἐξαπατῶντα βιαίως,

καὶ τὸ βίαι ῥέξαι τοῦτο δικαιότατον.

Vidi un uomo involare e ingannare a forza,

e questo fare violento essere il più giusto.

Petrus Pischedda trad.

Fr. 3 (= 3 D. = 3 E. = 3 W.) :

κνήμηι νεκρὸς ὄνος με κερασφόρωι οὖας ἔκρουσεν·

Un asino morto mi colpì le orecchie con la sua tibia cornuta.

Petrus Pischedda trad.

*Fr. 4 (= 3 H. = Anth. Pal.14, 101) :

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ

Εἷς ὁ πατήρ, παῖδες δυοκαίδεκα· τῶν δὲ ἑκάστῳ
παῖδες <δὶς> τριάκοντα διάνδιχα εἶδος ἔχουσαι·
αἱ μὲν λευκαὶ ἔασιν ἰδεῖν, αἱ δ’ αὖτε μέλαιναι·
ἀθάνατοι δέ τ’ ἐοῦσαι ἀποφθινύθουσιν ἅπασαι.

Un padre, dodici figli; a ciascuno dei suoi figli

delle figlie, due volte trenta, aventi aspetto (diverso) in due parti:

le une sono bianche a vedersi, le altre nere;

pur essendo immortali, tutte muoiono.

Petrus Pischedda trad.

Cleopatra (Κλεοπάτρα)

Poetessa elegiaca greca.

Il suo epitaffio è in distici elegiaci.

Testimonia et Fragmenta

IG XIV, 793 [Sicile-Italie, date?]:

στάς, ξένε, τάνδ’ ἄθρησον ἐπὶ στάλ<λ>αι Κλεοπάτραν,

ἃν φθόνος εἰς Ἀίδαν, οὐ χρόνος ἠγάγετο,

μορφᾶς ἇι πρωτεῖον ἔχειν δωρήσατο Κύπρις,

ἔργα δ’ Ἀθαναία τερπνὰ σαοφροσύνας,

Μοῦσα δὲ καὶ σοφίαν καὶ πακτίδα τὰν φιλέραστον

συμφωνίαν ἐρατοῖς μειξαμένα μέλεσιν·

καὶ γνοὺς ὡς θνατοῖ<ς> οὐδὲν γλυκερώτερον αὐγᾶς

ζῆθι, κάλ<ω>ν τείνας οὔριον εὐφροσυνᾶν.

εἰ καί σου κεύθει κάλλος νέον, ὦ Κλεοπάτρα,

τύμβος καὶ φροῦδον σῶμα λέλογχε κόνις,

ἀλλ’ ἀρετὰ βιοτᾶς ἀιὲν ζωοῖσι μέτεστι,

ψυχᾶς μανύουσ’ εὐκλέα σωφροσύνην.

Stando in piedi, o straniero, osserva sulla stele Cleopatra,

che l’invidia e non il tempo condusse all’Ade,

che Cipride onorò di avere il primo premio di bellezza,

Atena opere piacevoli di saggezza,

la Musa la sapienza e l’arpa cara agli amanti

mescolando una sinfonia di amabili canti.

Vivi sapendo che per i mortali niente è più dolce della luce,

spiegando le vele alla gioia propizie.

E anche se la tua bella giovinezza, o Cleopatra,

un tumulo nasconde e la cenere ha accolto il tuo corpo dissolto,

la tua virtù vivrà per sempre tramite i mortali,

dichiarando la gloriosa saggezza della tua anima.

Petrus Pischedda trad.