Avvertenza: Le presenti traduzioni  sono vincolate dai diritti d’autore

Anite di Tegea


Ἐ π ι γ ρ ά μ μ α τ α

Per un viandante

ἵζευ τᾶσδ᾽ ὑπὸ καλὰ δάφνας εὐαλέα φύλλα
ὡραίνου τ᾽ ἄρυσαι νάματος ἁδὺ πόμα,
ὄφρα το ἀσθμαίνοντα πόνοις θέρεος φίλα γυῖα
ἀμπαύσηις πνοιᾶι τυπτόμενα Ζεφύρου.

(Anthologia Graeca, IX, 313)

Siediti sotto le belle fronde di quest’alloro
esposte al sole; acqua dolce attingi al bel
rivo, fin tanto che d’estate le care membra
affaticate riposi al soffio di Zefiro.

(trad. Pietrino Pischedda)

Ermes

Ἑρμᾶς τᾶιδ᾽ ἕστακα παρ᾽ ὄρχατον ἠνεμόεντα
ἐν τριόδοις πολιᾶς ἐγγύθεν ἀιόνος,
ἀνράσι κεκμηῶσιν ἔχων ἄμπαυσιν ὁδοῖο·
ψυχρὸν δ᾽ ἀχραὲς κράνα ὑποπροχέει.

(Anthologia Graeca, IX, 314)

Io, Ermes, sto qui in piedi, presso il giardino battuto dal vento

nei trivi, vicino alla grigia spiaggia,

offrendo riposo agli uomini  stanchi del viaggio;

acqua fresca da fonte zampilla.

(trad. Pietrino Pischedda)

Pan

τίπτε κατ᾽ οἰόβατον, Πὰν ἀγρότα, δάσκων ὕλαν
ἥμενος ἁδρυβόαι τῶιδε κρέκεις δόνακι;
ὄφρα μοι ἑρσήεντα κατ᾽ οὔρεα ταῦτα νέμοιντο
πόρτιες ἠυκόμων δρεπτόμεναι σταχύων.

(Anthologia Graeca, XVI, 231)

Perché mai, Pan pastore, seduto all’ombra del solitario bosco,

suoni con questa canna dal dolce suono?

-         Perché le mie giovenche possano pascolare su questi monti rugiadosi

nutrendosi di spighe dalla bella chioma.

(trad. Pietrino Pischedda)

Riposo

ξεῖν, ὑπὸ τὰν πτελέαν τετρυμένα γυῖ᾽ ἀνάπαυσον·
ἁδύ τοι ἐν χλωροῖς πνεῦμα θροεῖ πετάλοις·
πίδακά τ᾽ ἐκ παγᾶς ψυχρὰν πίε· δὴ γὰρ ὁδίταις
ἄμπαυμ᾽ ἐν θερμῶι καύματι τοῦτο φίλον.
(Anthologia Graeca, XVI, 228)

Ospite, sotto l’olmo le stanche membra riposa;
vento soave sulle verdi foglie spira;
acqua fresca bevi dalla fonte: questo riposo infatti
(è) caro ai viandanti nel forte calore.

Capro di Bromio

θάεο τὸν Βρομίου κεραὸν τράγον, ὡς ἀγερώχως
ὄμμα κατὰ λασιᾶν γαῦρον ἔχει γενύων
κυδιόων, ὅτι οἱ θάμ ἐν οὔρεσιν ἀμφὶ παρῆιδα
βόστρυχον εἰς ῥοδέαν Ναὶς ἔδεκτο χέρα.
(Anthologia Graeca, IX, 745)

Osserva il cornuto capro di Bromio, come orgogliosamente

getta lo sguardo lungo il folto pelo delle (sue) guance,

lieto e superbo che spesso sui monti una Naiade

quei ricci dalla sua gota prese nella sua rosea mano.

(trad. Pietrino Pischedda)

Gioco da ragazzi

ἡνία δή τοι παῖδες ἐνί, τράγε, φοινικόεντα
θέντες καὶ λασίωι φιμὰ περὶ στόματι,
ἵππια παιδεύουσι θεοῦ περὶ ναὸν ἄεθλα,
ὄφρ᾽ αὐτοὺς φορέηις ἤπια τερπομένους.
(Anthologia Graeca, VI, 312)

Una briglia, caprone, e rosse redini
attorno alla bocca irsuta poste, i fanciulli
gare equestri attorno al tempio del dio fanno,
perché benigno gioiosi li porti.

(trad. Pietrino Pischedda)

Teodoto pastore

φριξοκόμᾳ τόδε Πανὶ καὶ αὐλιάσιν θέτο Νύμφαις
δῶρον ὑπὸ σκοπιᾶς Θεύδοτος οἰoνόμος·
οὕνεχ᾽ ὑπ᾽ ἀζαλέου θέρεος μέγα κεκμηῶτα
παῦσαν ὀρέξασαι χερσὶ μελιχρὸν ὕδωρ.

(Anthologia Graeca, XVI, 291)

Questo dono a Pan ricciuto e alle Ninfe pastorali
pose sotto una cima Teodoto pastore,
perché da caldo secco spossato
a sollievo con le mani bevve acqua soave.

(trad. Pietrino Pischedda)

Afrodite

Κύπριδος οὗτος ὁ χῶρος, ἐπεὶ φίλον ἔπλετο τήναι
αἰὲν ἀπ᾽ ἠπείρου λαμπρὸν ὁρῆν πέλαγος,
ὄφρα φίλον ναύτηισι τελῆι πλόον· ἀμφὶ δὲ πόντος
δειμαίνει λιπαρὸν δερκόμενος ζόανον.
(Anthologia Graeca, IX, 144)
Questo è il luogo della Cipride, ché a lei caro fu sempre
da terra lo splendore del mare contemplare,
onde render propizia ai nocchieri la navigazione;

d’intorno il mare teme mirando la splendente statua.

Anite di Tegea

ἥβαι μέν σε, Πρόαρχ᾽, ἔνεσαν, πάι, δῶμά τε πατρὸς

Φειδία ἐν δνορερῶι πένθει ἔθου φθίμενος·

ἀλλὰ καλόν τοι ὕπερθεν ἔπος τόδε πέτρος ἀείδει,

ὡς ἔθανες πρὸ φίλας μαρνάμενος πατρίδος.

(Anthologia Graeca, VII, 724)

Proarco

Il vigore, o giovane Proarco, ti sospinse

e morendo gettasti la casa del padre Fidia

nell’oscuro dolore; ma sopra la pietra

canta il bel verso che morto sei

lottando per l’amata patria.

——-

PLATONE

(Fedro, 230)

Una bella sosta estiva!

Ἀτάρ, ὦ ἑταῖρε, μεταξὺ τῶν λόγων, ἆρ᾽ οὐ τόδε ἦν τὸ δένδρον ἐφ᾽ ὅπερ ἦγες ἡμᾶς; Τοῦτο μὲν οὖν αὐτό. Νὴ τὴν Ἥραν, καλή γε ἡ καταγωγή. ἥ τε γὰρ πλάτανος αὕτη μάλ᾽ ἀμφιλαφής τε καὶ ὑψηλή, τοῦ τε ἄγνου τὸ ὕψος καὶ τὸ σύσκιον πάγκαλον, καὶ ὡς ἀκμὴν ἔχει τῆς ἄνθης, ὡς ἂν εὐωδέστατον παρέχοι τὸν τόπον· ἥ τε αὖ πηγὴ χαριεστάτη ὑπὸ τῆς πλατάνου ῥεῖ μάλα ψυχροῦ ὕδατος, ὥστε γε τῷ ποδὶ τεκμήρασθαι. Νυμφῶν τέ τινων καὶ Ἀχελῴου ἱερὸν ἀπὸ τῶν κορῶν τε καὶ ἀγαλμάτων ἔοικεν εἶναι. Εἰ δ᾽ αὖ βούλει, τὸ εὔπνουν τοῦ τόπου ὡς ἀγαπητὸν καὶ σφόδρα ἡδύ· θερινόν τε καὶ λιγυρὸν ὑπηχεῖ τῷ τῶν τεττίγων χορῷ. Πάντων δὲ κομψότατον τὸ τῆς πόας, ὅτι ἐν ἠρέμα προσάντει ἱκανὴ πέφυκε κατακλινέντι τὴν κεφαλὴν παγκάλως ἔχειν.
(Platone, Fedro, 230)

Ma, o amico, a proposito, non era questo l’albero verso il quale ci conducevi? Ma sì, proprio questo! Per Era, una bella sosta! Questo platano, infatti, è molto frondoso e alto: Bellissima l’altezza e l’ombrosità dell’agnocasto, che, quando è in piena fioritura, rende il luogo quanto mai profumato. Sotto il platano, inoltre, scorre la graziosissima fonte di acqua molto fresca, per quanto almeno è dato provare col piede. Dalle figure di fanciulle e dalle statue sembra essere un luogo sacro di certe Ninfe e di Acheloo. Se vuoi ancora, com’è amabile e assai dolce il venticello del luogo! Un’armoniosa brezza estiva si accorda col canto delle cicale. Ma la cosa più graziosa di tutte è l’erba, poiché, in un prato con dolce pendio è adatta per chi si distende ad appoggiarvi in maniera comodissima la testa.

ISOCRATE

La sapienza è l’unico possesso immortale

Ἐὰν ᾖς φιλομαθὴς, ἔσει πολυμαθής. Ἃ μὲν ἐπίστασαι, ταῦτα διαφύλαττε ταῖς μελέταις, ἃ δὲ μὴ μεμάθηκας, προσλάμβανε ταῖς ἐπιστήμαις· ὁμοίως γὰρ αἰσχρὸν ἀκούσαντα χρήσιμον λόγον μὴ μαθεῖν καὶ διδόμενόν τι ἀγαθὸν παρὰ τῶν φίλων μὴ λαβεῖν. Κατανάλισκε τὴν ἐν τῷ βίῳ σχολὴν εἰς τὴν τῶν λόγων φιληκοίαν· οὕτω γὰρ τὰ τοῖς ἄλλοις χαλεπῶς εὑρημένα συμβήσεταί σοι ῥᾳδίως μανθάνειν.

Ἡγοῦ τῶν ἀκουσμάτων πολλὰ πολλῶν εἶναι χρημάτων κρείττω· τὰ μὲν γὰρ ταχέως ἀπολείπει, τὰ δὲ πάντα τὸν χρόνον παραμένει· σοφία γὰρ μόνον τῶν κτημάτων ἀθάνατον. Μὴ κατόκνει μακρὰν ὁδὸν πορεύεσθαι πρὸς τοὺς διδάσκειν τι χρήσιμον ἐπαγγελλομένους· αἰσχρὸν γὰρ τοὺς μὲν ἐμπόρους τηλικαῦτα πελάγη διαπερᾶν ἕνεκα τοῦ πλείω ποιῆσαι τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν, τοὺς δὲ νεωτέρους μηδὲ τὰς κατὰ γῆν πορείας ὑπομένειν ἐπὶ τῷ βελτίω καταστῆσαι τὴν αὑτῶν διάνοιαν.
(Isocrate, A Demonico)

Qualora abbia il desiderio di imparare, sarai molto dotto. Ciò che sai conservalo con gli studi; ciò che non sai, aggiungilo alle tue cognizioni; è altrettanto vergognoso, infatti, non comprendere un utile discorso che hai ascoltato e non accettare qualcosa di buono offerto dagli amici. impiega il tempo libero della tua vita per il piacere di ascoltare i discorsi, così, infatti, ti accadrà di apprendere facilmente ciò che dagli altri è stato scoperto con difficoltà.

Considera che molti insegnamenti sono migliori di molte ricchezze; queste , infatti, rapidamente verranno meno, quelli invece saranno duraturi; la sapienza infatti è l’unico possesso immortale. Non temere di intraprendere un lungo viaggio verso coloro che professano di insegnare qualcosa di utile, è vergognoso, infatti, che mentre i mercanti percorrono mari tanto vasti per impinguare il loro patrimonio, i giovani non affrontino neppure i viaggi per terra per migliorare la loro facoltà di pensare.